Archive for the 'Reflektioner' Category

Nov 09 2012


IKT i förskolan

Filed under Reflektioner

I media har det senaste tiden diskuterats om IKT-teknik i förskolan, vi har kunnat se t e x på Aktuellt och Debatt om hur man kan se på det här området från olika infallsvinklar.

Vi lever i ett mediebrus som finns omkring oss från det vi vaknar. I detta brus förenas banaliteter och viktiga frågor, kunskap och skitprat, gott och ont, sorg och glädje, närhet och distans, allt i ett enda sammelsurium. Barn lever också i detta mediebrus. Att kunna skapa och uttrycka sig via medier och ha kunskap om mediernas roll i samhället är en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. I FN:s barnkonvention artikel 13, kan man läsa följande:

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Det finns möjligheter och vinster med att nyttja IKT:s potential i förskolans verksamhet. Förskoleåldern innebär stora möjligheter till utveckling hos barnen. För pedagoger som ska medverka till barns utveckling är det nödvändigt att ständigt kunna erbjuda utmanande situationer så att barnen utvecklar färdighet och kompetens. IKT är hjälpmedel och verktyg som passar väl i förskolans verksamhet då själva arbetssättet i förskolan präglas av stor flexibilitet, individ- och gruppanpassad pedagogik. IKT-verktygen är ett komplement till övriga verktyg i förskolan

När man på förskolan använder IKT-tekniken på ett medvetet sätt och knyter det till den verksamhet som pågår som ett verktyg bland många andra har jag svårt för att tro att pedagogerna på förskolan låter barnen sitta framför t ex datorn eller lärplattan timme ut och timme in. Bara för att man tar in denna teknik i förskolan så betyder ju inte det att barnen ska sluta röra på sig eller att pedagogen går och dricker kaffe, att barnen lämnas vid datorn/lärplattan ensamma och att dessa då används som någon sorts barnvakt. Vid ett medvetet användande kan IKT-tekniken vara skapande och kreativa verktyg och uttryckssätt för barn och pedagoger.

En halvtidsutvärdering har genomförts i LekMiTprojektet, som visar att barnen fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på. Barnen har fått möjlighet att utforska, utveckla, skapa och konstruera, utifrån deras förutsättningar. Barnen uttrycker sina känslor, finner nya möjligheter och nya strategier att använda sig av, de utforskar enskilt och tillsammans med andra, utvecklar sin motorik, utvecklar sitt ordförråd/talspråk, samt förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker. Barnen får verktyg att ytterligare kunna förmedla sina tankar till varandra, sig själva och sin omvärld. IKT-verktygen bidrar till fler uttryckssätt/språk som bidrar till utveckling och lärande. Ju fler uttryckssätt barnen ges möjlighet att använda sig av, desto större grund har de att utgå från. Barnens IKT-användande ska gärna ske tillsammans med andra barn och absolut med medforskande pedagoger – att tänka och lära tillsammans och utvecklas i det mötet, samarbeta m.m.

I en krönika i Aftonbladet nyligen lyftes det att små barn inte har något att göra framför en dator eller lärplatta, pga. för mycket stillasittande i felaktiga positioner. Rörelse och ergonomi är viktigt för barn, ja även för unga och vuxna. Om man t ex jobbar med geocaching så får man naturligt in rörelse och utevistelse i användandet av IKT-verktygen. Tidigare i veckan såg jag ett exempel på barn som använde en sorteringsapp på lärplattan och som rörde sig hur mkt som helst, dansande, när musiken i appen satte igång efter utfört uppdrag. Sedan är det viktigt att lära barnen hur man sitter eller står när man jobbar med dessa verktyg, så att de får en bra kroppshållning och givetvis att man går mellan tekniker, att man rör på sig, tar pauser, inte sitter för långa pass framför datorn eller lärplattan. Däremot tror jag inte på att använda en äggklocka som ställs in på 10 minuter! En skapande process som kommit igång bör få fortsätta längre än 10 minuter. En tanke slog mig plötsligt – om ett barn/elev är en riktig bokslukare och helt går upp i bokens värld, sitter timtals framför böcker, reagerar vuxenvärlden då på samma sätt – du läser för mycket, du har en dålig ställning när du sitter och läser, nu får du endast läsa i 10 minuter! Eller uppmuntrar vi läsandet? Eller om ett barn gärna sitter i atéljen och skapar dagarna i ända, försöker vi begränsa det på samma sätt som med IKT-verktyg eller är det OK? Om det är det, hur kommer det sig? Beror det på att många ser på datorn och lärplattan som enbart en spelmaskin? De kan ju vara så mycket mer!

Jag hör också diskussioner om att lärplattan i sig inte är ett beforskat område. Lärplattan, datorn och andra IKT-verktyg t ex digitalkameran är verktyg för lärande. Ett verktyg bland många andra som används i förskolan. Det är själva pedagogiken som ska lyftas fram, om t ex förskolan arbetar Reggio Emiliainspirerat eller enligt Vygotskijs tankar. Pedagogiken i sig är forskningsbaserad. Om pedagogerna arbetar medvetet med en pedagogisk teori i botten kan IKT bli ett riktigt bra verktyg för att lyfta verksamheten ytterligare. Förskolecheferna har en mycket viktigt roll med att initiera och uppmuntra användandet av modern teknik i förskolan.

Studier visar, bland annat den europeiska STEPSstudien där forskaren Anna Klerfelt har deltagit, att IKT har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos yngre barn. Det vi har kunnat se här i Piteå är att IKT-verktygen bjuder in till samarbete mellan pedagoger och barn, barn och barn och pedagoger emellan. Att det leder till bred måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan, och då inte bara mål som man kan härleda till IKT.

Sedan omges förskolan av olika styrdokument, t ex förskolans reviderade läroplan, ev. en IKT-strategiplan inom kommunen och andra kommunala styrdokument där det finns inskrivet att förskolan ska följa i takt med hur samhället utvecklas och att IKT-verktygen kan användas så väl i tillämpning som i skapande proceser och sammanhang.

Läroplanen för förskolan bygger på den sociokulturella teorin där lärande innebär konstruktion av mening. I denna process samspelar individen med andra människor i en kontext. Alla lärandesituationer sker alltså i ett sammanhang och kunskapens ursprung finns i sociala interaktioner.  Arbetet med IKT som verktyg bjuder in till samarbete och sociala interaktioner och i en kontext – i det här fallet i förskolan, om man t ex ska skapa en film eller låta barnen bli delaktiga i dokumentationen av sin vardag, så behövs det ju fler personer än en. Jobbar barnen med någon kluring tillsammans på lärplattan underlättar det om man har en eller några kompisar som man samarbetar med och medforskande pedagoger. Barnen tränar sin sociala kompetens i samspel och dialog med sin omgivning och just dialogen är central för alla människors lärande och utveckling.

Vad tillför då IKT-verktygen – ljudet, digitala bilden och den rörliga bilden för barn och pedagoger i förskolan? Med ett mediepedagogiskt förhållningssätt och med media och IKT som verktyg jobbar man aktivt med elevdemokrati och elevinflytande eller kanske ska jag säga barndemokrati och barninflytande där man har fokus på och intresse för barnens perspektiv. Demokrati är något förskolan ska leva och bygga med barnen varje dag enligt rev. lpfö-98/10.

Tidigare projekt med IKT som verktyg i förskolor i Piteå kommun visar att det skapar delaktighet och tillför en unik chans att komma små barn närmare – hur de tänker, samspelar och ser på sin omvärld. Det ger barnen verktyg för att kunna göra sin röst hörd och synliggöra vad som fångar dem; därmed jobbar man med yttrandefrihetsträning och som tidigare nämnts med demokrati även om det på förskolenivå än så länge oftast är i ett mikroperspektiv. IKT-verktygen ger barnen makt att förmedla sina intryck och uttryck. Det egna mediepedagogiska arbetet gör att barnen växer, både som medieproducenter och som mediekonsumenter och i ett större perspektiv även som medborgare. Någonstans handlar det om att vi vuxna intresserar oss för barnens berättelser, att vi märkvärdiggör deras perspektiv. Det handlar om att pedagogen aktivt ser och lyssnar och på allvar intresserar sig för barnens motiv. De multimodala IKT-verktygen kan ses som ett utvidgat erbjudande och i linje med det vidgade textbegreppet, som i bästa fall möjliggör att barnens berättande sker på fler sätt än med text och muntligt berättande.

Att som pedagog komma riktigt nära i förståelse över hur barn uppfattar sin omvärld och att gång på gång upptäcka världen på nya sätt är en ynnest och skapar också förutsättningar för att tillsammans skapa lärmiljöer med många olika uttryckssätt/språk som stimulerar utveckling för barn, pedagoger och förskolan i sig. 

Med skickliga/medvetna pedagoger som förstår att använda moderna verktyg (dator, lärplatta, kamera, diktafon, projektor m.m.) för att skapa möjligheter att göra barnen till egna producenter, öppnas ytterligare nya världar för kreativitet och förståelse för omvärlden.

 

11 responses so far