Nov 09 2012


IKT i förskolan

Filed under Reflektioner

I media har det senaste tiden diskuterats om IKT-teknik i förskolan, vi har kunnat se t e x på Aktuellt och Debatt om hur man kan se på det här området från olika infallsvinklar.

Vi lever i ett mediebrus som finns omkring oss från det vi vaknar. I detta brus förenas banaliteter och viktiga frågor, kunskap och skitprat, gott och ont, sorg och glädje, närhet och distans, allt i ett enda sammelsurium. Barn lever också i detta mediebrus. Att kunna skapa och uttrycka sig via medier och ha kunskap om mediernas roll i samhället är en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. I FN:s barnkonvention artikel 13, kan man läsa följande:

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Det finns möjligheter och vinster med att nyttja IKT:s potential i förskolans verksamhet. Förskoleåldern innebär stora möjligheter till utveckling hos barnen. För pedagoger som ska medverka till barns utveckling är det nödvändigt att ständigt kunna erbjuda utmanande situationer så att barnen utvecklar färdighet och kompetens. IKT är hjälpmedel och verktyg som passar väl i förskolans verksamhet då själva arbetssättet i förskolan präglas av stor flexibilitet, individ- och gruppanpassad pedagogik. IKT-verktygen är ett komplement till övriga verktyg i förskolan

När man på förskolan använder IKT-tekniken på ett medvetet sätt och knyter det till den verksamhet som pågår som ett verktyg bland många andra har jag svårt för att tro att pedagogerna på förskolan låter barnen sitta framför t ex datorn eller lärplattan timme ut och timme in. Bara för att man tar in denna teknik i förskolan så betyder ju inte det att barnen ska sluta röra på sig eller att pedagogen går och dricker kaffe, att barnen lämnas vid datorn/lärplattan ensamma och att dessa då används som någon sorts barnvakt. Vid ett medvetet användande kan IKT-tekniken vara skapande och kreativa verktyg och uttryckssätt för barn och pedagoger.

En halvtidsutvärdering har genomförts i LekMiTprojektet, som visar att barnen fått ytterligare språk för utveckling, samt fler sätt att uttrycka sig på. Barnen har fått möjlighet att utforska, utveckla, skapa och konstruera, utifrån deras förutsättningar. Barnen uttrycker sina känslor, finner nya möjligheter och nya strategier att använda sig av, de utforskar enskilt och tillsammans med andra, utvecklar sin motorik, utvecklar sitt ordförråd/talspråk, samt förmåga att konstruera med hjälp av olika tekniker. Barnen får verktyg att ytterligare kunna förmedla sina tankar till varandra, sig själva och sin omvärld. IKT-verktygen bidrar till fler uttryckssätt/språk som bidrar till utveckling och lärande. Ju fler uttryckssätt barnen ges möjlighet att använda sig av, desto större grund har de att utgå från. Barnens IKT-användande ska gärna ske tillsammans med andra barn och absolut med medforskande pedagoger – att tänka och lära tillsammans och utvecklas i det mötet, samarbeta m.m.

I en krönika i Aftonbladet nyligen lyftes det att små barn inte har något att göra framför en dator eller lärplatta, pga. för mycket stillasittande i felaktiga positioner. Rörelse och ergonomi är viktigt för barn, ja även för unga och vuxna. Om man t ex jobbar med geocaching så får man naturligt in rörelse och utevistelse i användandet av IKT-verktygen. Tidigare i veckan såg jag ett exempel på barn som använde en sorteringsapp på lärplattan och som rörde sig hur mkt som helst, dansande, när musiken i appen satte igång efter utfört uppdrag. Sedan är det viktigt att lära barnen hur man sitter eller står när man jobbar med dessa verktyg, så att de får en bra kroppshållning och givetvis att man går mellan tekniker, att man rör på sig, tar pauser, inte sitter för långa pass framför datorn eller lärplattan. Däremot tror jag inte på att använda en äggklocka som ställs in på 10 minuter! En skapande process som kommit igång bör få fortsätta längre än 10 minuter. En tanke slog mig plötsligt – om ett barn/elev är en riktig bokslukare och helt går upp i bokens värld, sitter timtals framför böcker, reagerar vuxenvärlden då på samma sätt – du läser för mycket, du har en dålig ställning när du sitter och läser, nu får du endast läsa i 10 minuter! Eller uppmuntrar vi läsandet? Eller om ett barn gärna sitter i atéljen och skapar dagarna i ända, försöker vi begränsa det på samma sätt som med IKT-verktyg eller är det OK? Om det är det, hur kommer det sig? Beror det på att många ser på datorn och lärplattan som enbart en spelmaskin? De kan ju vara så mycket mer!

Jag hör också diskussioner om att lärplattan i sig inte är ett beforskat område. Lärplattan, datorn och andra IKT-verktyg t ex digitalkameran är verktyg för lärande. Ett verktyg bland många andra som används i förskolan. Det är själva pedagogiken som ska lyftas fram, om t ex förskolan arbetar Reggio Emiliainspirerat eller enligt Vygotskijs tankar. Pedagogiken i sig är forskningsbaserad. Om pedagogerna arbetar medvetet med en pedagogisk teori i botten kan IKT bli ett riktigt bra verktyg för att lyfta verksamheten ytterligare. Förskolecheferna har en mycket viktigt roll med att initiera och uppmuntra användandet av modern teknik i förskolan.

Studier visar, bland annat den europeiska STEPSstudien där forskaren Anna Klerfelt har deltagit, att IKT har en stor potential för att stödja samarbete, kommunikation och kreativa uttryck hos yngre barn. Det vi har kunnat se här i Piteå är att IKT-verktygen bjuder in till samarbete mellan pedagoger och barn, barn och barn och pedagoger emellan. Att det leder till bred måluppfyllelse gentemot förskolans läroplan, och då inte bara mål som man kan härleda till IKT.

Sedan omges förskolan av olika styrdokument, t ex förskolans reviderade läroplan, ev. en IKT-strategiplan inom kommunen och andra kommunala styrdokument där det finns inskrivet att förskolan ska följa i takt med hur samhället utvecklas och att IKT-verktygen kan användas så väl i tillämpning som i skapande proceser och sammanhang.

Läroplanen för förskolan bygger på den sociokulturella teorin där lärande innebär konstruktion av mening. I denna process samspelar individen med andra människor i en kontext. Alla lärandesituationer sker alltså i ett sammanhang och kunskapens ursprung finns i sociala interaktioner.  Arbetet med IKT som verktyg bjuder in till samarbete och sociala interaktioner och i en kontext – i det här fallet i förskolan, om man t ex ska skapa en film eller låta barnen bli delaktiga i dokumentationen av sin vardag, så behövs det ju fler personer än en. Jobbar barnen med någon kluring tillsammans på lärplattan underlättar det om man har en eller några kompisar som man samarbetar med och medforskande pedagoger. Barnen tränar sin sociala kompetens i samspel och dialog med sin omgivning och just dialogen är central för alla människors lärande och utveckling.

Vad tillför då IKT-verktygen – ljudet, digitala bilden och den rörliga bilden för barn och pedagoger i förskolan? Med ett mediepedagogiskt förhållningssätt och med media och IKT som verktyg jobbar man aktivt med elevdemokrati och elevinflytande eller kanske ska jag säga barndemokrati och barninflytande där man har fokus på och intresse för barnens perspektiv. Demokrati är något förskolan ska leva och bygga med barnen varje dag enligt rev. lpfö-98/10.

Tidigare projekt med IKT som verktyg i förskolor i Piteå kommun visar att det skapar delaktighet och tillför en unik chans att komma små barn närmare – hur de tänker, samspelar och ser på sin omvärld. Det ger barnen verktyg för att kunna göra sin röst hörd och synliggöra vad som fångar dem; därmed jobbar man med yttrandefrihetsträning och som tidigare nämnts med demokrati även om det på förskolenivå än så länge oftast är i ett mikroperspektiv. IKT-verktygen ger barnen makt att förmedla sina intryck och uttryck. Det egna mediepedagogiska arbetet gör att barnen växer, både som medieproducenter och som mediekonsumenter och i ett större perspektiv även som medborgare. Någonstans handlar det om att vi vuxna intresserar oss för barnens berättelser, att vi märkvärdiggör deras perspektiv. Det handlar om att pedagogen aktivt ser och lyssnar och på allvar intresserar sig för barnens motiv. De multimodala IKT-verktygen kan ses som ett utvidgat erbjudande och i linje med det vidgade textbegreppet, som i bästa fall möjliggör att barnens berättande sker på fler sätt än med text och muntligt berättande.

Att som pedagog komma riktigt nära i förståelse över hur barn uppfattar sin omvärld och att gång på gång upptäcka världen på nya sätt är en ynnest och skapar också förutsättningar för att tillsammans skapa lärmiljöer med många olika uttryckssätt/språk som stimulerar utveckling för barn, pedagoger och förskolan i sig. 

Med skickliga/medvetna pedagoger som förstår att använda moderna verktyg (dator, lärplatta, kamera, diktafon, projektor m.m.) för att skapa möjligheter att göra barnen till egna producenter, öppnas ytterligare nya världar för kreativitet och förståelse för omvärlden.

 

11 responses so far

Okt 08 2012


NorrLär 2012

Filed under Framtidens lärande

Jag skriver just nu mest på LekMiTsblogg, så spana gärna in den.

Förra veckan arrangerade CMiT en två dagars konferens som heter NorrLär. Två intensiva och intressanta dagar med ett Teachmeet på torsdagskvällen på temat IKT-verktyg i förskola/skola. Föreläsare som Lena Gällhagen, Ulrika Jonsson, Kristina Alexandersson, Marie Andersson, Andreas Skoog, Andreas Wåhlström m.fl. deltog. Här kan du hitta Norrlärs hemsida. CMiT kommer att arrangera NorrLär även nästa år i oktober.

Det är otroligt givande att mötas på detta sätt, nya idéer och tankar utvecklas, man får inspiration, träffar personer som vill något och som ser fördelar med att ta in IKT-verktygen i de pedagogiska verksamheterna, givetvis kopplat till styrdokumenten.

 

No responses yet

Aug 16 2012


Spännande höst!

Filed under Diverse

Så var då höstterminen 2012 igång, jag har haft en långt sommarlov så nu är det bara att hugga i och komma in i jobbtänk!

På CMiT ser vi fram mot en spännande höst med olika arrangemang och projekt, t ex UngFilm i Norr som är en regional filmfestival, eventet NorrLär som har fokus på media & IKT i förskola och skola, förskolans LekMiTprojekt som går in på sin andra termin, ASL som rullar för 7:e året (!), MMM som startar nu i höst som är ett projekt riktat mot mellanstadiet. Vi ska föreläsa på några platser i landet, ta emot studiebesök osv. Kanske kan vi också själva åka på något spännande studiebesök för prispengarna vi fick då vi vann Filmsparken.

Vad händer i era verksamheter?

36 responses so far

Apr 23 2012


Smekmånadsfasen som aldrig går över

Filed under Appar

Smekmånadsfasen går aldrig över…

23042012

iPaden i förskolan – smekmånadsfasen som aldrig går över? Tja, det finns 25 000 appar som är utbildningsappar, ca 500 000 appar överhuvudtaget och det lär komma fler, så mycket finns det att upptäcka och utforska. Hur ska vi i förskolan förhålla oss till barnens nästan uppslukande intresse för pekplattan? Är det ett problem eller en möjlighet? Det liknar rätt mycket det som hände på 90-talet när förskolan blev utrustade med datorer. T ex att si och så många får vara kring datorn/pekplattan, en viss tid, kösystem, pedagogiska spel/appar är det som gäller.

Ska iPaden vara tillgänglig hela tiden, ungefär som t ex atéljen ofta är öppet mer eller mindre jämt, eller ska användandet begränsas? Vad tycker barnen själva om användandet av iPads eller andra pekplattor? Behöver de påminnas om att det också finns andra aktiviteter som erbjuds på förskolan, behöver övriga aktiviterer lyftas fram lite extra för att bli mer attraktiva eller är det här inget problem hos barnen, utan hos oss vuxna?

Jag tänker att tekniken ska vara tillgänglig för barnen, precis som en målarpenseln är. De ska veta att det är OK att de hämtar kameran, filmkameran, iPaden eller annan teknisk utrustning om den är ledig, så att det blir naturliga verktyg. Men ”problematiken” med att paddan blir en spelmaskin måste man givetvis förhålla sig till. Men tänk ändå att det finns ett verktyg där smekmånadsfasen inte går över så lätt, pga. det finns så många appar – vilka möjligheter det öppnar upp! Men sedan ska man kanske inte ha hur många appar som helst, utan göra urval och byta lite nu och då, och bara behålla dem som man ser fyller en funktion och förstås koppla det till läroplanen. I iPaden finns ju kamera, filmkamera, ljudinspelning, skapande och kreativa appar, dokumentationsappar m.m där tycker jag fokus ska ligga. Hur får vi in det i våra projekt? Hur kan barnen använda verktygen i andra sammanhang? Hur blir det naturliga verktyg och ytterligare ett språk för barnen? Hur kan vi kommunicera med omvärlden? Hur kan vi lyfta det till en nivå där vi kan göra saker som inte var möjligt förr? Vad har vi för pedagogisk tanke bakom användandet?

Närvarande och medvetna pedagoger som tänker och reflekterar tillsammans och med barnen, som tillsammans utforskar och bygger kunskap, vågar testa och testa igen och igen och hela tiden har läroplanen med som ett levande dokument tror jag är viktigt. Lika viktigt som det är att ställa sig kritiska frågor mellan varven, varför gör vi det här, vad fyller det för syfte, ser vi någon koppling till läroplanen, ser vi något lärande, är det något som intresserar barnen, hur kan vi bygga vidare på det osv.

Tack ni deltagare i LekMIT som hjälper mig att utveckla mina egna tankar :) ! Tillsammans bygger vi kunskap steg för steg!

No responses yet

Feb 23 2012


LekMiTprojektet

Filed under LekMiT

Bloggar mest just nu på LekmiTbloggen.

Det känns så otroligt inspirerande att LekMiTprojektet har kommit igång. Det är så spännande att följa förskolebarnen och pedagoger i deras utforskande. De har fått två iPads per avdelning och en KodakPlaysport, samt projektor och högtalare. Sedan tidigare har de digitalkamera, diktafon, digital videokamera, så de är bra utrustade rent tekniskt. Nu gäller det att få in media- & IKTverktygen i deras projekt som skapande och kreativa verktyg och som naturliga verktyg som barnen vet att de får använda. Det talas ju ibland om pedagogiska appar och som någon så klokt sa, det finns inga pedagogiska appar – det är pedagogerna som gör dem pedagogiska och någonstans tycker jag att det liggern något i det.

Här hittar du LekMit-bloggen – hppt://lekmit.wordpress.com

2 responses so far

Jan 16 2012


Filed under Okategoriserade

Sitter och klurar och funderar på mitt kontor. Förskoleprojektet LekMiT startar upp på tisdag till veckan och tills dess ska jag ha tagit fram två uppgifter till deltagarna att titta närmare på tills nästa gång vi har ett utbildningstillfälle.

Första uppgiften kommer att bli mycket läroplansinriktad,  något i stil med att OK, nu är ni med i LekMiT, ni kommer att jobba med media och IKT som verktyg i ett tema som ni själva väljer. Ni vet att ert deltagande i LekMiT kommer att innebära ett skarpt projekt i er verksamhet med media och IKT som verktyg som under resans gång ska reflekteras över i bland annat bloggform, ni kommer att få kontinuerlig handledning i er verksamhet och utbildningstillfällen, vi kommer att ha en grand finale i slutet av projektet med någon utåtriktad aktivitet m.m. Det vi gör inom LekMiT är nära kopplat till förskolans läroplan.

Just nu ser första uppgiften ut som nedan: Kom gärna med synpunkter på uppgiften så att den kan utvecklas!

Uppgift 1

Planering av arbetsområde med rev. lpfö som bas

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010
Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

Ni ska göra en planering för vårterminen och det aktuella temat som ni och barnen har valt. Ni väljer alltså själv tema i ert arbete, media och IKT ingår som ett verktyg. Planeringen ska antingen skrivas ner, filmas eller dylikt. Frågor att utgå ifrån vid planeringen

 • Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
 • Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
 • Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
 • Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
 • Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?
 • Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
 • Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?
 • Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Att upprätta ett Lotusdiagram kan underlätta för er att stämma av mot läroplanen med under temat/projektets gång. Mer om Lotusdiagram kan ni läsa i boken Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21.

Er planering ska redovisas i LekMiTbloggen senast XX . Ni ska också ge feedback på varandras planeringar som läggs ut i bloggen. Tanken med det är att vi utvecklas och lär av varandra. Vi kommer att följa upp er utvärdering av planeringen längre fram i projektet.

 

 

No responses yet

Dec 20 2011


Fyra viktiga ingredienser för att bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna

Filed under Blandat

Jag har tidigare i höst läst Tänk Om’s manifest. Ett manifest som jag tycker är intressant och vettigt i en snygg för packning. Konstaterar också likheterna med det arbete som CMiT bedrivit sedan 11 år tillbaka och fortfarande bedriver. I manifestet lyfts fyra viktiga ingredienser för pedagoger att behärska för att bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna:

 • pedagogisk kompetens (att kunna välja den pedagogiska metod som ger bästa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kunskap)
 • teknologisk kompetens (för att skapa mer intressanta lärsituationer – ge nya typer av uppgifter som inte kräver de rätta svaren)
 • ämneskompetens – (tydlig handledning mot kunskapsmålen)
 • ledarskapskompetens (verktyg för att inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Men även att arbeta med elevernas trygghet och självkänsla, vilket är viktiga förutsättningar för at på bästa sätt arbeta med sin egen kunskapsutveckling)

Pedagogisk kompetens och ämneskompetenser är väl förankrade sedan lång tid tillbaka inom lärarkåren. Den teknologiska kompetensen och ledarskapskompetensen kanske är de kompetenser som utmanar lite mer, men är ack så viktiga för att verka både i förskola och skola idag. Men… det finns ytterligare en kompetens som påverkar dessa fyra ovan nämnda kompetenser, nämligen den institutionella kompetensen. En kompetens som är mer osynlig och som kan sitta i väggarna. Vad är det för kultur och klimat på den förskola/skola som läraren arbetar på? Hur relaterar läraren till sina kollegor, till sin omgivning? Vad tillåts man göra och vad tillåts man inte göra inom kollegiet? Vad har skolledaren för syn på hur man ska bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna? Det här tycker jag är viktigt att förhålla sig till – att vara medveten om den institutionella kompetensen och hur den kan påverka och också våga ha en dialog omkring det på den förskola/skola man arbetar på. För den påverkar nog mer än man kan tro… eller?

 

 

 

No responses yet

Dec 01 2011


Och årets Filmspark går till….. CMiT!!! YES :)!

Filed under Okategoriserade

Igår fick CMiT ett ärofyllt pris av Luleå kommun, Norrbottensakademien & Filmpool Nord – deras årliga filmpris Filmsparken.

 Juryns motivering lyder:

Med små medel och stor kompetens bedriver årets pristagare sitt utvecklingsarbete inom film- och mediepedagogik här i regionen.
De ger oss kompetenta barn, ungdomar och pedagoger som får filmens språk som ett självklart uttrycksmedel.
De lägger själva grunden för Norrbottens kreativa näringar.

Det hela började så här (alltså nu inte arbetet med rörlig bild): I dagarna två pågår det ett filmkonvent i Luleå för branschfolk, vi var bjudna på kvällens middag av Filmpool Nord, men så ringer Lars-Eric från FPN till oss i måndags och var hur angelägen som helst att vi skulle dit tidigare till kl 16 och vi förstod inte alls varför och han ville inget säga, var bara lite allmänt kryptisk… men det var alltså Filmsparken det handlade om!

Detta kom som en stor överraskning – vilken credit för vårt arbete :)! Och inte bara för CMiT utan för alla pedagoger i förskola och skola som faktiskt jobbar med film som ett verktyg, ytterligare ett språk och uttryckssätt för de barn och elever som de möter. Och inte minst alla fantastiska barn och ungdomar 🙂

Att jobba med rörlig bild i förskola och skola är att jobbba ämnesövergripande med bred måluppfyllelse mot respektive läroplan. Barnen/eleverna får  fler redskap att uttrycka sig med och utveklar där med sitt berättande/skrivande, sin språkkompetens. Arbete med rörlig bild gynnar samarbete och lägg där till att det oftast är med ett stort engagemang och intresse. De förskolor och skolor som medvetet jobbar med rörlig bild jobbar med elevdemokrati och elevinflytande. De får verktyg för att göra sina röster hörda och får chans att synliggöra vad som fångar dem och då jobbar vi också med yttrandefrihetsträning. Med den digitala videokameran och berättandet som verktyg får eleverna makt att förmedla sina intryck och uttryck.

4 responses so far

Nov 30 2011


Onlineapplikationer

Filed under Onlineapplikationer

Long time, no see…;)! Men nu är jag tillbaka.

Jag och min kollega har testat lite olika onlineapplikationer:

www.smilebox.com – skapa collage, scrapbooks, bildspel m.m. m.m.

www.storify.com – skapa nutidsberättelser med hjälp av sociala medier. På engelska men lätt att förstå hur man gör. Det kostar inget att vara med. Här kan ni se mitt första Storifyförsök för att förstå hur det fungerar – http://storify.com/vedanta67/julpyssel-1

www.soundcloud.com – Podcasting – bifoga ljudfiler från din dator eller spela in direkt i Soundcloud och publicera.

www.storyjumper.com – onlineverktyg för kreativt skrivande – lustfyllt och användbar t ex när man ska skriva sig till läsning.

http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/storymaker.swf – att använda i engelska undervisningen  – att göra animerade sagor med text, kan sparas som pdf, men då utan animeringarna.

 

No responses yet

Okt 10 2011


NorrLär11

Så har två intensiva dagar och en kväll av NorrLär11 gått av stapeln. Riktigt lyckat! En förmån att få ta del av intressanta föreläsningar och bygga nätverk.
Christina Löfving (itmamman) talade om Motiverade elever i en digital tid. Hon talade om inre motivation och gav åhörarna en mängd intressanta tankar att förhålla sig till och enhel del tips. Marie Andersson (öpedagogen) talade om Webstjärnan, hennes arbete med bokbloggen och sitt arbete med geochaching. Mycket intressant och inspirerande :)! Veronica Grönte talade engagerat om att stimulera barnens berättande. Hennes bok Pennvässaren rekommenderas varmt !En hel del andra intressanta föreläsare fanns också på plats, men de hade jag dessvärre inte tid att lyssna på.

Teachmeetet på kvällen var mycket trevligt (& gott) och väldigt inspirerande att lyssna på alla korta inspirationsföreläsningar. Maria och Camilla från Fagottens förskola hade gärna fått ha längre tid, för de hade mycket intressant att berätta och fick mycket positiv respons, t om från självaste Skolverket. Här hittar ni Fagottens blogg.  Det är ett tag sedan den uppdaterades ser jag, men det kommer säkert nytt där snart.

Här kan ni läsa blogginlägg från NorrLär11:

Från Öpedagogen Marie Andersson: http://opedagogen.se/?p=1446
Från ITmamman Christina Löfving: http://itmamman.se/wordpress/2011/10/nar-jag-holl-pa-att-slarva-bort-en-forelasare/
Från Niilo Alhovaaro  i Luleå: http://niiloa.posterous.com/antligen-teachmeet-norr

Själv föreläste jag om Rörlig bild och berättande tillsammans med kollega Carina och om media och IKT i förskolan. Jag lovade att lägga ut länkarna och en del annat från den föresläsningen. Tack till er som lyssnade :)!

Vad gör de små barnen på datorn?

I den senaste rapporten från Medierådet Små ungar och medier 2010, beskrivs medieanvändningen hos barn mellan 2 – 9 år.

 Rapporten visar bl.a. att två tredjedelar av 2–5-åringar och nästan alla 5–9-åringar brukar använda dator.

 Av 2-åringarna är det 43 % som någon gång har använt datorn.

Det är relativt små skillnader i dator- och internetanvändning mellan pojkar och flickor i denna ålder.
Läs mer på www. mediebarn.se

Varför ska vi jobba med media och IKT i förskolan? Ja dels har vi en del styrdokument som vi omges av: Lpfö -8/10, lokala styrdokument som t ex en medie- & IKT strategi och en Barn & utbildningsplan där vi kan läsa oss till att det ska vara en naturlig del av förskolans verksamhet.

Förskolans värdegrund & uppdrag

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksmedel såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Mål – förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av tolka och samtal om dessa.

 […]utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Arbetslaget ska – Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

Så…. det är inte något vi kan välja bort!

Hur gör man då?

•Våga ta klivet över tekniktröskeln!
•Börja göra!
•Du behöver inte kunna allt till 100% själv!
•Starta utforskande processer tillsammans med barnen. De kan en del redan!
•Låt dem visa var de hänger på nätet!
•Media och IKT som skapande och kreativa verktyg!
•Samarbete och kommunikation!
•Datorn är inte främst en spelmaskin – utan, just det – ett kreativt verktyg!
•Ta in det i det ni redan gör!
•Koppla det till styrdokumenten!

 Länkar till digital bild:

Pixton – Serier – www.pixton.com
ComicBrush – Serier där man kan ta in sina egna foton – www.comicbrush.com
Picnic – bildredigering – www.picnic.com
Superlame – infoga pratbubblor till foton – www.superlame.com
Jalbum – fotoalbum och bildspel  http://jalbum.net/
Picasa – fotoalbum som kan vara både privat och offentligt – www.picasa.com
Flickr – Fria foton attt avnända med sk. copyleft – www.flickr.com
Fotofinnaren – bilder fria att använda inom skolbruk www.fotofinnaren.se
Photopeach – bildspel – http://photopeach.com
Smilebox – Scrapbooking – http://www.smilebox.com
Scrapblog – Scrapbooking – www.scrapblog.com
Sumopainting – ritprogram –  http://www.sumopaint.com/home/
Fotoskola – http://www.mintur.se/fotoskolan/
Photovisi – http://photovisi.com
Photostory –  Använd fotografier, spela in berättarröst, skriv och gör ”filmer” – Laddas ner från Microsofts hemsida
Moviemaker 2011 – Laddas ner från Microsofts hemsida
Storybird – Utgå från konstnärers bilder och skapa sagor – http://storybird.com/

Länkar till ljud

http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/ – Multimediabyrån

CCMixter – Creative Commons licens – här finns mycket musik att använda
SFX Online – OBS – betaltjänst, en ljudeffekt kostar 35 kr att ladda ner – Stort utbud
Freesound – 45 fria musikalster att använda i t ex filmskapande
Podsafe Audio – musik att använda
BeatPick – Creative Commons licens
Jamendo – artister som delar med sig av sin musik för fri användning
FindSounds – ljudeffekter – en del är fria att använda andra har copyright
FreePlayMusic
www.audiencesounds.com
www.filmskapare.se/arkiv – Effektljud & musik
www.soundsnap.com – Betaltjänst – kostar ca 670 kr för 100 ljud/
musikfiler
http://www.soundjay.com  – Ljud av olika slag att använda vid t ex filmprodukter, dock ej på hemsidor.
http://incompetech.com/ – Ljud i olika musikgenrer att använda

Atmosphere Lite – skapa naturljud

Appar för förskolan

Toca Tea Party
Create a Car
Kvitter
My Story – Story Creator for Kids
Från apglad till öronvax – ABCapp
My Flora – en flora på svenska, även färgsorterade
SoundTouch – olika kategorier, djur, fordon, instrument osv – bild och ljud
PuppetPals HD
Sock Pupets
StoryMakerHD
FairyTales
Pages
Garageband

Länkar till sidor om pekplattor i förskolan:

http://blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/

http://förskolepadda.se/

http://fskhjartaikt.blogspot.com/

http://www.ett-till-ett.se/index.php/ett-till-ett/appar-i-forskolan/

http://www.pappasappar.se/

https://www.facebook.com/#!/groups/paddagogik/ – iPads i skola och förskola

 

 

One response so far

Older Posts »